Управление на инвестиционни проекти в строителството

ФС Груп предлага следните дейности:

  • Извършва маркетингови проучвания.

  • Разработва стратегии за строителни инициативи.

  • Осъществява предприемаческа дейност в строителството – организира и координира екип за подготовка и изпълнение на строителни проекти.

  • Планира, организира и контролира изпълнението на инвестиционен проект.

  • Управлява и организира материално техническите ресурси и качеството в проектите.

  • Управлява бюджета на проекта и контролира разходите.

  • Управлява комуникациите в проекта.

  • Прилага съвременни компютърни технологии в управлението на проекти

ФС Груп предоставя на своите клиенти представителство и консултиране в целия инвестиционен проект за строителство на жилищни /частни/ и бизнес сгради. Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти са в зависимост от вида, местоположението, предназначението и големината на обекта и изискванията на нормативните документи. Инвестиционните проекти могат да включват следните проектни части: архитектурна, конструктивна, електрическа /електроснабдяване, електрообзавеждане, електрически инсталации/, водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, геодезическа /трасировъчен план, вертикална планировка/, проект за организация и изпълнение на строителството, технологична, организация и безопасност на движението.

На всеки един от тези етапи ние изготвяме необходимите документи, подбираме съответните специалисти /проектанти, архитекти и др./ , преговаряме с фирми-подизпълнители за извършване на електро- и вик частта, и със строителни фирми за изпълнение на строителството. Представителните функции са през целия строителен процес: от получаване на разрешителното за строеж до въвеждане в експлоатация на сграда.

Мениджмънт на проекти – FS Group