БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ

ФС Груп предоставя услуги по бизнес консултиране – управление, консултиране и съдействие.

Услуги по Стратегическо управление:

 • Дефиниране на бизнес стратегия – начертава се визия за посоката на развитие на компанията; определят се конкретни стъпки за изпълнение на бизнес стратегията; осигуряване на инструмент за измерване и мониторинг на представянето на компанията; планиране на инвестиции и финансовото им обезпечаване.

 • Дефиниране на маркетингова стратегия – Изграждане на ясна концепция за бранда на компанията и неговото съдържание.;Провеждане на последователна маркетингова политика в съответствие с дългосрочните стратегически цели на компанията.; Изготвяне на маркетинг план и бюджет с ясно дефинирани маркетинг активности.; Осигуряване на подкрепа за постигане на търговските цели.; Подобряване на имиджа и репутацията на компанията.; Привличане на нови клиенти и увеличаване на пазарния дял.

 • Дефиниране на системи за бизнес представянето – Осигуряване на модел за изпълнение на бизнес стратегията в организацията, ангажираност на служителите с изпълнението на стратегическите цели.

 • Услуги по оперативна ефективност

   • Бизнес диагностика – Идентифициране на слаби места в компанията, които водят до ниска ефективност и понижават рентабилността; Подобряване на финансовите и оперативните резултати.

   • Оптимизация на организационните структури – Повишаване на оперативната ефективност; определяне на конкретни отговорности и правомощия за всяка длъжност; подобряване вътрешната комуникация, повишаване мотивацията на служителите; разработване на кариерен план за развитие на служители.

   • Оптимизация на бизнес процесите – Ефективни бизнес процеси от гледна точка на разходи, време за изпълнение и вътрешни взаимодействия на служителите; Намалени оперативни разходи чрез елиминиране на дублирани дейности; Съответствие на бизнес процесите с бизнес стратегията и организационната структура на компанията;

Финансово управление

 • Управление на капитала – Добри практики за управление на капитала; Подобрено управление на вземания;Възможности за намаляване на разходите за поддръжка на активи; Подобряване на ликвидността на компанията; Повишена ефективност и възвращаемост на активите;

 • Бизнес планиране и бюджетиране – Въвеждане на процес по дългосрочно финансово планиране и бюджетиране в компанията;Идентифицирани приходни и разходни драйвъри и подобряване на финансовата отчетност.; Ефективно управление на разходите.

 • Препоръки за подобряване на финансовите резултати – яснота за областите, в които се реализират загуби или пропуснати ползи. Подобряване процеса по вземане на управленски решения.

Корпоративни финанси

 • Финансово преструктуриране – финансово преструктуриране, подкрепено от цялостна визия (бизнес план и модел) и ясен план за оздравяване на компанията.

 • Проектно финансиране – Изцяло индивидуален подход в зависимост от конкретният проект;Подготовка на цялостен пакет за успешното структуриране на финансирането;Подготовка на необходимата документация по проекта;Пълна конфиденциалност на процеса;Съдействие при договарянето от експерти с дългогодишен практически опит при структуриране на проектно финансиране.

 • Пазарна оценка на компанията – Независим външен поглед на текущото състояние на компанията на база богат консултантски опит за ефективност и потенциални рискове на конкретния бизнес.

Управление на човешкия капитал

 • Анализ на ефективността на процесите на УЧР

 • Преорганизиране на управлението на ЧР

 • Разработване на процедури и политики по УЧР

 • Системи за управляване представянето на служителите

 • Системи за възнаграждение

 • Изготвяне на компетентностни профили и модели

 • Разработване на кариерни планове и управление на таланти

 • Изследване удовлетвореността на служителите и мотивиращите фактори;

 • Фирмени обучения.

Бизнес мениджмънт – FS Group