СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Изготвяне на отчети на български и английски език
 • Национални и международни счетоводни стандарти
 • Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
 • Следене на фирмените покупки и продажби
 • Следене на паричните потоци
 • Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети, статистически отчети
 • Изготвяне на платежни нареждания
 • Електронно банкиране
 • Регистрация по ДДС
 • Изготвяне и представяне на ДДС декларации в НАП
 • Водене на ревизии
 • Изготвяне и представяне на годишни данъчни
 • Декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
 • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
 • Изготвяне и представяне на декларации и документи за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации
 • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД
 • Изготвяне и подаване форми БНБ съгласно валутния закон и изпълнението му;
  • * Куриер до офиса на клиента.
 • Еднократни счетоводни услуги:
  • * Годишно счетоводно и данъчно приключване;
  • * Осчетоводяване, класифициране и изготвяне на годишни финансови отчети и оборотна ведомост съгласно ЗС;
  • * Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации от правоспособен счетоводител по ЗОДФЛ и ЗКПО;
  • * Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за НСИ и БНБ;
  • *Представителство пред органите на НАП, НОИ, НСИ, БНБ, БТПП, ГИТ и др.;
  • * Изготвяне на консолидиран отчет;
  • * Изготвяне на договори и пълномощни;
  • * Данъчна оптимизация и защита

ТРЗ

 • Създаване и водене досиета на служителите
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне документи за постъпване и напускане
 • Изчисляване на отпуски и болнични листи
 • Деклариране пред НАП
 • Информиране за промени в нормативната уредба
 • Представителство чрез електронен подпис
 • Консултации
 • Ежемесечно водене на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
 • Калкулации на осигуровки и данъци
 • Изготвяне на платежни нареждания онлайн или на хартия
 • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации
 • Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и други
 • Водене на ревизии и проверки
 • Изготвяне всички видове документи при самоосигуряване
 • Водене на трудови и осигурителни книжки
 • Съдействие Трудова медицина;
 • Представителство и защита по време на ревизии и проверки от НАП, НОИ, ГИТ и др.

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация на фирми
 • Продажба и прехвърляне на Дружествени дялове
 • Вписване на промени в Дружеството
 • Изготвяне на устави, учредителни дружественни договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми
 • Данъчно-правна защита пред органите на Държавната администрация
 • Обжалване на данъчно ревизионни актове по административен и съдебен ред
 • Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред
 • Изготвяне на всякакви документи – молби, заявления, жалби, покани и уведомления
 • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори по Търговския закон – покупко продажба на стоки и услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, за превоз, лизинг и юридически консултации по търговски сделки
 • Предоставяне на устни и писмени консултации по юридически въпроси

КОНСУЛТАЦИИ

Данъчни консултации:

 • данъчно – ефективни решения на бизнес казуси в областта на финансите, счетоводното и данъчно законодателство, трудовото, социалното и осигурителното законодателство.
 • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури.
 • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество.
 • консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им.
 • консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси.
 • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, съдействие при изготвянето и подаването.
Данъчни и правни консултации Счетоводство – FS Group