Нашите услуги:

Център за оценка
За да бъде успешна една организация е важно да има реална и точна оценка за потенциала на хората, бизнеса и самата организация. Използвайки услугите на нашия Център за оценка Вие получавате:
– Обективна, валидна и прогностична информация;
– Оценка спрямо компетенциите, валидни за конкретната ситуация;
– Ориентир за представянето на оценяваните в бъдещи моменти.
Центърът за оценка на Дисижън ООД използва широк набор от въпросници и тестове, стандартизирани за България, сред които BIP, MBTI, NEO-PI-R, PASSAT 2000.
Нашите консултанти използват ранообразни ролеви игри, ситуационни казуси, писмени мениджърски казуси и въпросници, за да получат възможно най-обективната оценка на потенциала в конкретния контекст.

 

Организационно консултиране
– Подбор на персонал.
Персоналът в една организация е ключов фактор за нейния успех. Ние Ви предлагаме: анализ на позицията, избор на подходяща методология, избор на адекватни източници за набиране на кандидати, изработване на обява, „отсяване“ на кандидатите и последващо интервю с избраните.
– Разработване на въвеждащи обучения за персонала
За да мине максимално бързо и безпроблемно периодът на адаптация на новопостъпилите служители, ние ще изработим план-програма за тяхното поетапно въвеждане в работния процес, основано на фирмената култура, мисия, визия, ценности, психо-социалния климат в организацията и нейните цели.
– Тестиране на служители и изработване на психологически профили.
За да получите най-доброто от своите служители, ние можем да Ви предложим систематизирана информация във вид на психологически профили, изработени по съответната методология, съдържаща силните и слаби страни на служителите, социалната им ангажираност, реакциите им в конфликтни ситуации, тяхната самооценка и др.
– Изготвяне на атестационна система

За да получите адекватна информация за нивото на професионалното развитие на Вашите служители, нашите професионални консултанти ще изготвят за Вас атестационна система, включваща следните етапи:
Разработване на оценъчна скала; изготвяне на всички необходими документи; разработване на проект за процеса на атестация и залагане на периодичност и времева продължителност на отделните интервюта; тестване на проекта с част от екипа; оценка на тестовете; внедряване и изпълнение на проекта за атестация.

– Изготвяне на мотивационна система
Едно от основните предизвикателства пред всеки работодател е как да мотивира своите служители, за да работят те по-ефективно. За да Ви дадем информация за потребностите на Вашите служители, ние ще проведем събеседване и ще приложим подходяща за целта методология, и на база на резултатите нашите консултанти ще изготвят списък с препоръки, които ще Ви помогнат да изберете вярната посока за по-успешни организационни действия.

 

Обучения:
– Разработване на малък фирмен проект
Динамичният характер на съвременната бизнес среда води до необходимост от непрекъснато обучение и развитие на фирмения персонал, без значение колко е голяма организацията.
Една от формите за обучение и развитие на екипи е чрез разработване на малък фирмен проект. Това е една гъвкава форма на обучение, вид придружаване на проектен екип. Основава се на принципа „учене чрез правене“ (learning by doing), като за целта се базира на разработката на един реален проект по сюжет, предложен от самата фирма.
Обучението може да надгражда и да затвърждава съществуващи знания и умения, но може и да се прилага при подготвката на един бъдещ проектен екип, при необходимост от мобилизиране на ключови служители, при стартиране на процес за прилагане на нова фирмена политика и т.н.
Резултатите от този вид обучение са: генериране на творческо „напрежение“, развитие на стил на работа, фокусиран върху целите и резултатите, гъвкава адаптация при необходимост от бързо преструктуриране на ресурсите в организацията и др.
– Презентационни умения
В бизнеса са важни не само идеите и качествените продукти и услуги, но и способността да вдъхновите хората, за да ви последват. Ето защо презентационните умения са ключови за бизнеса.

Обучението по презентационни умения е изградено върху упражнения за развитие на умения за въздействащо представяне на информация пред публика. Представят се различни техники и подходи за презентиране, като програмата може да включва: създаване на първо впечатление и установяване на контакт с аудиторията, начини за структуриране на информация, умения за отговори на въпроси, графично оформление на презентацията, справяне със стреса по време на презентация и затвърждаване на уверено поведение и много други.

– Управление на конфликти
Конфликтните ситуации в една динамична среда не са редки. Обучението за управление на конфликти се фокусира върху анализ на конфликта, индивидуални стилове на поведение в конфликтна ситуация, изграждане на умения за управление на вътреекипни и междуличностни конфликти и др.

– Взаимоотношения (връзки) с клиенти
Взаимоотношенията с клиенти са от съществено значение за създаването на една успешна, печеливша компания. Модулът помага да се постигне разбиране на клиента, оптимизиране на обслужването на клиентите, насочване на ефективна комуникация, като резултатът от всичко това е спечелването на лоялността на клиентите

– Развиване на търговски умения
За специалистите по продажби безспорно важно е да притежават отлични комуникативни умения. Само, че продажбите имат и друга много важна страна – способността ни да бъдем добри слушатели – в много случаи успеха на една продажба зависи именно от умението на продавача да слуша.
Обучението, подготвено и представено от нашите професионалисти, усъвършенства търговските умения, представя принципите на подготовка и извършване на успешна продажба, развива ориентирано към клиента поведение, както и подход за разпознаване на потребностите му, предлага стратегии за проучване на пазара и за работа с трудни клиенти.

– Методът 5S

– Организиране и планиране

Коучинг
Коучингът е „съпровождане“ на отделни хора или екипи за постигане на конкретни цели чрез промяна на нагласите и поведението. Това е най-новата форма в световен мащаб за развитие на хора и организации. Коучингът е много подходящ за вземане на ключови решения, разгръщане на мениджърски компетенции, промяна в професионалната реализация и други подобни. Коучът не дава готова рецепта как да действа клиента – той „съпровожда“ клиента, насърчавайки го сам да достигне до верните решения, адекватни за ситуацията и средата, в която се намира.

HR консултации и обучения – FS Group